Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U — www.tplodzi.eu

  1. Image 01
  2. Image 02
  3. Image 03
  4. Image 04
  5. Image 05
  6. Image 06
do strony startowej

O TPŁ


piotrkowska17

Łódź ul.Potrkowska 17


Statut
Towarzystwa Przyjaciół Łodzi

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, w skrócie TPŁ, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.

§ 2
1) Terenem działania i siedzibą władz Towarzystwa jest Miasto Łódź.
2) Towarzystwo może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 3
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustaw:
- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 z 1989 poz. 104 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5
Towarzystwo używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 7
Celem działania Towarzystwa jest:
1) krzewienie miłości do Łodzi,
2) pielęgnowanie tradycji Łodzi,
3) upowszechnianie wiedzy o Łodzi, jej przeszłości i pracy dnia dzisiejszego,
4) zespalanie wysiłków społecznych,
5) współpraca z władzami miasta w dziedzinie szeroko pojętej estetyki miasta, urbanistyki a w szczególności z Konserwatorem zabytków w celu roztoczenia nad nimi należytej opieki.

§ 8
Towarzystwo stosuje następujące środki działania:
1) inicjowanie projektów wynikających z zadań Towarzystwa i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
2) przekazywanie projektów odpowiednim władzom i instytucjom (władze państwowe, samorządowe, instytucje gospodarcze i organizacje społeczne),
3) inicjowanie badań naukowych nad dawną i dzisiejszą Łodzią oraz inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z Łodzią,
4) gromadzenie zbiorów świadczących o przeszłości Łodzi i przekazywanie ich odpowiednim muzeom łódzkim,
5) wydawanie dokumentów archiwalnych, wspomnień, albumów, kart widokowych, wydawnictw artystycznych i innych publikacji mających na celu upowszechnianie wiedzy o dawnej i współczesnej Łodzi,
6) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Towarzystwa,
7) ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Towarzystwa,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Łodzi i kraju w zakresie poszerzenia zagadnień regionalizmu w planac aktualnościh działania,
9) organizowanie obchodów i wystąpień ukazujących znaczenie miasta w poszczególnych dziedzinach życia narodu,
10) budzenie zainteresowania Łodzią jako obiektem turystyki wykorzystując wszystkie możliwe formy przekazu i informacji w tym radia, telewizji, prasy,
11) działanie na rzecz kształtowania właściwych więzi ludzkich i międzypokoleniowych.

§ 9
Realizując cele działania Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków.
Może jednak zatrudniać pracowników, w tym członków, do prowadzenia spraw merytorycznych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Rodzaje członkostwa
Członkowie TPŁ dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków uczestników
3) członków wspierających
4) członków honorowych

§ 11
Członkowie zwyczajni
1) Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec mieszkający stale lub czasowo na terytorium Polski akceptujący cele działalności Towarzystwa
2) Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
b. brać czynny udział we wszystkich formach działania Towarzystwa,
c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa,
d. korzystać z wszelkich urządzeń Towarzystwa,
e. korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Towarzystwa.
3) Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał Władz Towarzystwa,
b. regularne opłacanie składek członkowskich,
c. branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
d. propagowanie celów Towarzystwa,
e. przejawianie troski i pomnażanie majątku Towarzystwa.

§ 12
Członkowie - uczestnicy
1) Członkiem - uczestnikiem Towarzystwa może być osoba niepełnoletnia, przyjęta po złożeniu pisemnego wniosku na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, za zgodą swego ustawowego opiekuna oraz dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej.
2) Członkom - uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego poza głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym podczas Walnego Zebrania.

§ 13
Członkowie wspierający
1) Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna, która popiera działalność Towarzystwa i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.
2) Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
3) Członkowie wspierający mają prawo:
a. brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym,
b. zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Towarzystwa,
c. korzystać z uprawnień wynikających z działalności Towarzystwa.
4) Do obowiązków członków wspierających należy:
a. propagowanie i popieranie celów Statutu Towarzystwa,
b. regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych świadczeń,
c. przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 14
Członkowie honorowi
1) Osobom prawnym i fizycznym, za szczególne zasługi w realizacji statutowych zadań Towarzystwa, może być nadana godność członka honorowego.
2) Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3) Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z tym, że członkowie honorowi będący osobami fizycznymi mogą je wykonywać tylko osobiście.
4) Członkowie honorowi mają obowiązek propagowania celów Towarzystwa i patronowania jego działalności.

§ 15
Utrata członkostwa
1) Członkostwo w Towarzystwie wygasa na skutek:
a. wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie,
b. skreślenia z listy członków zwyczajnych i uczestników z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
c. Wykluczenie członka zwyczajnego i uczestnika uchwałą Zarządu Towarzystwa za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa, bądź działanie na szkodę Towarzystwa,
d. Skreślenie z listy członków wspierających z powodu nie opłacania zadeklarowanych składek członkowskich za okres 12 miesięcy,
e. Utraty osobowości prawnej i rozwiązanie Towarzystwa.
2) Członkostwo honorowe wygasa na skutek:
a. wystąpienia członka zgłoszone na piśmie,
b. pozbawienie godności na mocy uchwały Walnego Zebrania,
c. śmierci (w przypadku osoby fizycznej).

§ 16
Od uchwały Zarządu Towarzystwa, w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków co najmniej na 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§ 17
1) Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
2) Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych.
3) Kadencja władz trwa 4 lata.
4) Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
5) Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
6) Członek władz Towarzystwa (Zarząd, Komisja Rewizyjna) może być odwołany z ich składu jeżeli
a. nie wykonuje przyjętych obowiązków
b. działa niezgodnie ze Statutem
c. w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców
7) Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
8) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Towarzystwa z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18
Walne Zebranie
1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2) Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3) Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
4) O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
5) Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na skutek:
a. uchwały Zarządu
b. żądania komisji rewizyjnej
c. wniosku uchwalonego przez co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych
6) Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla którego zostało zwołane.
7) W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
a. osoby posiadające godność członka honorowego oraz przedstawiciele członków honorowych będących osobami prawnymi
b. przedstawiciele osób zaproszonych przez Zarząd c. przedstawiciele członków wspierających
8) Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b. uchwalanie kierunków i programu działania Towarzystwa na okres kadencji
c. udzielanie lub odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
d. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
e. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego
f. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłaszanych przez członków i władze Towarzystwa
g. uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa
h. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku
i. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
j. uchwalanie wpisowego, wysokości składek członków Towarzystwa oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa

§ 19
Zarząd
1) Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za pracę przed Walnym Zebraniem.
2) Zarząd składa się z 10 25 członków. Na pierwszym swym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie prezydium, prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3) Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 2 razy w roku. Posiedzenia Prezydium 1 raz w miesiącu. Zawiadomienia o terminie posiedzeń i porządku obrad rozsyłane są na 10 dni wcześniej przez biuro Towarzystwa. Kierownik biura Towarzystwa bierze udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium z głosem doradczym.
4) Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz władz Towarzystwa,
c. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
d. opracowanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Walnego Zebrania,
e. ustalenie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów wewnętrznej działalności Towarzystwa,
f. uchwalenie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
g. składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem,
h. powoływanie komisji problemowych, sekcji, komisji, zespołów specjalistycznych jako organów doradczych i pomocniczych zarządu oraz koordynowanie ich działań,
i. zwoływanie Walnych Zebrań Towarzystwa,
j. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa oraz skreślenie i wykluczanie członków,
k. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania w sprawach członkostwa honorowego,
l. powoływanie i rozwiązywanie kół, opracowanie dla nich regulaminu jak i czuwanie nad ich działalnością,
m. nadzorowanie pracy biura,
n. przyjmowanie sprawozdań z pracy Prezydium Zarządu,
o. nadawanie członkom odznak i dyplomów Towarzystwa, występowanie o odznaki organizacyjne innych organizacji i instytucji raz odznaczenia państwowe i nagrody dla wyróżniających się w pracy społecznej działaczy Towarzystwa,
p. rozpatrywanie spraw wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa,
r. podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania i Komisji.

§ 20
1) Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w liczbie 7-10 osób, w tym:
a. prezesa
b. 1-3 wiceprezesów
c. sekretarza
d. skarbnika
2) W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezydium posiada jego uprawnienia i wypełnia swe zadania zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§ 21
Organa doradcze
1) Zarząd może powoływać społeczne komisje stałe i okresowe, które realizują zadania, powierzone im przez Zarząd, zgodnie z regulaminem ich działalności.
2) Skład organów wymienionych w ust. 1 ustala Prezydium Zarządu spośród członków i działaczy Towarzystwa.

§ 22
Komisja Rewizyjna
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 5 członków wybranych przez walne Zebranie. Do składu Komisji Rewizyjnej nie mogą powołani członkowie Zarządu oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2) Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona:
a. Przewodniczącego
b. Wiceprzewodniczącego
c. Sekretarza
3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej działalności Towarzystwa
b. składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
4) Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5) Komisja Rewizyjna w uzasadnionych wypadkach ma prawo powołania biegłych księgowych.
6) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 23
1) Majątek Towarzystwa stanowią:
a. Nieruchomości
b. Ruchomości
c. Fundusze
2) Na fundusze Towarzystwa składają się:
a. wpisowe i składki członkowskie
b. dotacje
c. darowizny i zapisy
d. inne wpływy z działalności statutowej
3) Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że całkowity dochód przeznacza się na realizację zadań statutowych.
4) Do występowania w imieniu Towarzystwa jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd.
5) Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielanie pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika lub dwóch innych upoważnionych członków Zarządu.
6) Majątek nieruchomy i ruchomy Towarzystwa może być oddany pod opiekę w użytkowanie lub dzierżawę osobom prawnym.
7) Przekazanie majątku nieruchomego lub ruchomego do eksploatacji następuje w formie decyzji Zarządu, określającej szczegółowe warunki przekazania i może być odwołane bez podania przyczyn.
8) Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają uchwały Zarządu są zgodne z zasadami zawartymi w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariatu.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 24
Zmiana Statutu
1) Zmiany Statutu Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
2) Uchwała Walnego Zebrania o zmianach Statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

§ 25
Rozwiązanie Towarzystwa
1) Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2) Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa jednoznacznie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zgody władzy rejestracyjnej.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Statut niniejszy, po uwzględnieniu poprawek, został przyjęty i zatwierdzony podczas Walnego Nadzwyczajnego Zebrania członków Towarzystwa w dniu 19 kwietnia 2005.

herb
do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: