Towarzystwo Przyjaciół Łodzi — Łódź, ul.Piotrkowska 17 lokal 69U

Sprawozdania
Towarzystwa Przyjaciół Łodzi


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI W 2016 ROKU

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi-stowarzyszenie działające od 1959r.

W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Prezydium Zarządu i 5 posiedzeń Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2016r. Stowarzyszenie liczyło 350 członków, w tym 3 członków honorowych, członek zbiorowy - telewizja TOYA, 141 uczniów skupionych w 6 kołach: SP 51, SP 91, SP 11, SP 19, SP i Gimnazjum Nr 14 , Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowe i 3 uczniów indywidualnych.

W ramach TPŁ działało koło Rudy Pabianickiej.

Członkowie Zarządu: Dariusz Chwalborski, Elżbieta Koncewicz, Elżbieta Malińska, Anna Nuc, Elżbieta Wojsa pełnili dyżury od poniedziałku do czwartku w siedzibie organizacji przy ulicy Piotrkowskiej 17.

Nadzór nad sprawami finansowymi sprawowała wiceprezes Barbara Cygan, a nad sprawami administracyjnymi wiceprezes Elżbieta Koncewicz.

Nadzór nad sprawami merytorycznymi sprawowały przewodniczące sekcji.

TPŁ działało w 3 sekcjach: szkolnej, turystycznej i imprezowo- teatralnej.

Sekcja szkolna

Działalność Sekcji Szkolnej TPŁ przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

 1. Konkursy dla dzieci i młodzieży

  Konkursy odbywały się pod hasłem: 1050 rocznicy chrztu Polski.

  I Konkurs Historyczno-Plastyczny „Spacerkiem po Łodzi i regionie łódzkim”,
  pierwsza edycja „Architektura sakralna Łodzi i regionu łódzkiego” w 1050 rocznicę chrztu Polski. Konkurs został zorganizowany przez TPŁ oraz Szkołę Podstawową nr 19 w Łodzi. Na konkurs wpłynęło 50 prac z 12 łódzkich szkół podstawowych /SP nr 7,11,19,41,44,71,81,83,120,137,152, 169/. Prace to: plakat- 23, prezentacja multimedialna- 21, przewodnik turystyczny- 6. Jury konkursu przyznało 11 nagród i 3 wyróżnienia. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 02 czerwca 2016 r w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi. W uroczystości z Zarządu TPŁ uczestniczyli: prezes TPŁ Ryszard Bonisławski i przewodnicząca sekcji szkolnej TPŁ Janina Mitek. Konkurs adresowany był do uczniów łódzkich szkół podstawowych kl. IV-VI. W skład jury konkursu wchodzili:Anna Czajka - przewodnicząca/historyk/,Beata Tokarz-sekretarz/informatyk/, Maria Burtka-Konarzewska członek/polonista/, Dorota Krych-członek/plastyk/, Magdalena Kaliszewska Henczel członek/plastyk/, Janina Mitek -członek/historyk/. Laureaci oraz wyróżnieni i opiekunowie otrzymali dyplomy, podziękowania i nagrody. Konkurs odbył się przy wsparciu: Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Rady Rodziców SP nr 19, TPŁ. Wystawa pokonkursowa prac uczestników konkursu odbyła się na terenie SP nr 19 w Łodzi, w dniach 26.05.2016 – 03.06.2016r.
  Organizatorem konkursu z Zarządu TPŁ była Janina Mitek.

  XII Regionalny Konkurs Literacki „Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie”.
  Konkurs został zorganizowany przez TPŁ, Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów z 16 szkół. Jury konkursu przyznało 3 nagrody i 2 wyróżnienia uczniom szkół podstawowych, 3 nagrody i 3 wyróżnienia uczniom gimnazjów, 1 wyróżnienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych. W skład jury konkursu wchodzili: Małgorzata Stępniewicz-przewodnicząca/polonista/, Anna Śliwińska- członek/polonista/, Agnieszka Desput-członek/polonista/.Laureaci, wyróżnieni oraz opiekunowie otrzymali dyplomy,podziękowania, nagrody a wszyscy pozostali uczestnicy i opiekunowie dyplomy i podziękowania. Laureaci zostali wytypowani do odczytania swoich prac w czasie uroczystości. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 20 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi.
  W uroczystości z Zarządu TPŁ uczestniczyli: wiceprezes TPŁ Elżbieta Koncewicz oraz przewodnicząca sekcji szkolnej TPŁ Janina Mitek. Organizatorem konkursu z Zarządu TPŁ była Barbara Cygan.

  XXII Przegląd Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2016”.
  Konkurs został zorganizowany przez TPŁ, SP nr 46 w Łodzi, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi oraz Radę Osiedla Katedralna. Udział wzięło ok.500 wykonawców /w tym 16 zespołów i 3 chóry/z 50 placówek/ przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły muzyczne i inne placówki kulturalno-oświatowe/ z Łodzi i województwa łódzkiego. Jury konkursu przyznało w 4 grupach wiekowych 39 nagród i 18 wyróżnień oraz wytypowało 16 piosenek do umieszczenia w kolejnej edycji Śpiewnika Łódzkiego oraz 8 piosenek do nagrania w studiu nagrań Radia Łódź. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 06.06.2016 r. w Auli Akademii Muzycznej w Łodzi ul. Żubardzka 21. Z Zarządu TPŁ uczestniczyli w uroczystości: wiceprezes TPŁ Elżbieta Koncewicz, przewodnicząca sekcji szkolnej TPŁ Janina Mitek, członek Komisji Rewizyjnej TPŁ Danuta Kierczuk. W skład jury konkursu wchodzili: Krystyna Pietranek - Kulis przewodnicząca/ muzyk,dziennikarz muzyczny/,Krzysztof Cwynar /piosenkarz,kompozytor/, Leszek Bonar /teoretyk muzyki, dziennikarz/, Beata Kurman /nauczyciel rytmiki i teoretycznych przedmiotów muzycznych/, Jolanta Gzella / Akademia Muzyczna w Łodzi/, Stanisław Kierner / Akademia Muzyczna w Łodzi/, Anna Jeremus – Lewandowska /Akademia Muzyczna w Poznaniu/, Anna Klimanek / studentka Edukacji Artystycznej UŁ/, Elżbieta Wojsa /muzykolog/.
  Organizatorzy konkursu z Zarządu TPŁ to: Elżbieta Wojsa, Barbara Cygan, Teresa Urbańska.

  III Międzyszkolny Konkurs Kaligrafii im. Bolesława T.Wocalewskiego.
  Konkurs został zorganizowany przez SP nr 11 w Łodzi. Honorowy Patronat nad konkursem objęło TPŁ. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się na terenie SP nr 11 w Łodzi 18.04.2016 r. W uroczystości z Zarządu TPŁ uczestniczyli: prezes TPŁ Ryszard Bonisławski oraz przewodnicząca sekcji szkolnej TPŁ Janina Mitek. Konkurs odbył się m.in. przy wsparciu TPŁ.

  Wiceprezes TPŁ Elżbieta Koncewicz była członkiem jury dwóch konkursów międzyszkolnych:
  SP nr 113 - „ Góry i Mazury oraz inne regiony Polski”- prezentacja multimedialna
  SP nr 29 - „ Królestwo Scheiblerów i Księży Młyn” - konkurs historyczny

 2. Warsztaty Regionalne dla dzieci i młodzieży szkolnej

  VIII Warsztaty Regionalne dla szkół podstawowych kl. IV – VI „Jedno Miasto. Cztery Kultury” - „Wielcy łodzianie”.
  Warsztaty zostały zorganizowane przez TPŁ oraz SP nr 46 w Łodzi pod patronatem Rady Osiedla Stare Polesie. W warsztatach uczestniczyło 13 szkół podstawowych oraz 2 przedszkola miejskie / łącznie 180 dzieci z opiekunami/. Uczestnicy warsztatów poznali: taniec żydowski,polski i rosyjski, kuchnie czterech kultur, zasoby wodne Łodzi, Łódź w liczbach, słynnych łodzian,śpiewali piosenkę”Kiedy rebe się śmieje”. Warsztaty odbyły się 18 listopada 2016 r. na terenie SP nr 46 w Łodzi. W uroczystości uczestniczyli: Elżbieta Ratyńska łódzki wicekurator oświaty, Marcin Józefaciuk inspektor Wydziału Edukacji UMŁ, Sergiusz Pomozow przedstawiciel Rady Osiedla Stare Polesie, Jan Bodo-Kaftański przedstawiciel ŁSPS, Edyta Wasłowska primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi, Janina Mitek i Elżbieta Wojsa TPŁ, Zespół Pieśni i Tańca Łódź, rodzice, dyrektorzy szkół i przedszkoli.
  Realizatorami warsztatów byli m.in.: Janina Mitek TPŁ „Słynni łodzianie” i Elżbieta Wojsa TPŁ zajęcia muzyczne. Nauka piosenki „Kiedy rebe się śmieje”.
  Organizatorem warsztatów z Zarządu TPŁ była Barbara Cygan.

 3. Spotkajmy się z Łodzią

  W 2016 r. został zainicjowany przez TPŁ cykl spotkań z mieszkańcami Łodzi, miłośnikami historii Łodzi,przewodnikami łódzkimi, emerytami,studentami,młodzieżą a także nauczycielami zainteresowanymi działalnością szkolnych kół TPŁ. Celem spotkań jest poznawanie historii Łodzi i regionu łódzkiego oraz wszelka pomoc przy zakładaniu przez nauczycieli szkolnych kół TPŁ a także zapoznanie z ofertą TPŁ. W 2016 r. odbyły się trzy spotkania. 25 stycznia 2016 r. na terenie SP nr 46 w Łodzi odbyło się spotkanie inauguracyjne. Uczestnikami byli: miłośnicy historii Łodzi, nauczyciele, emeryci, studenci, uczniowie. Przewodniczący sekcji: szkolnej TPŁ Janina Mitek oraz turystycznej TPŁ Marta Domańska, zaprezentowali zebranym działalność sekcji oraz ofertę PŁ odnoszącą się do współpracy TPŁ ze szkołami, do organizacji szkolnych kół TPŁ, do organizacji wycieczek i spacerów po Łodzi i regionie łódzkim. Podczas spotkania odbyła się prelekcja prezesa TPŁ Ryszarda Bonisławskiego na temat Juliana Tuwima i miejsc w Łodzi z nim związanych. Z Zarządu TPŁ, poza wymienionymi wyżej, w spotkaniu uczestniczyli: Barbara Cygan, Anna Nuc, Elżbieta Malińska, Elżbieta Wojsa.
  Organizatorem spotkania z Zarządu TPŁ była Barbara Cygan.
  04 kwietnia 2016 r.odbyło się spotkanie na terenie ZSP nr19 w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115. Podczas spotkania prezes TPŁ Ryszard Bonisławski wygłosił prelekcję na temat historii szkoły / ZSP nr 19/. Zebrani miłośnicy Łodzi /w tym nauczyciele/ zostali oprowadzeni po budynku szkoły pod kierunkiem dyrektora szkoły. Z Zarządu TPŁ w spotkaniu uczestniczyli: Barbara Cygan, Elżbieta Koncewicz, Marta Domańska, Janina Mitek, Elżbieta Malińska.
  Organizatorem spotkania z Zarządu TPŁ była Barbara Cygan.
  02 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie na terenie Centrum Kultury Młodych w Łodzi, ul. Lokatorska 13. W zaproszeniu ponowiona została oferta dla nauczycieli zainteresowanych założeniem szkolnego koła TPŁ. Zebranych miłośników Łodzi przywitała dyrektor ośrodka. Głos zabrały również: Barbara Cygan /TPŁ/ oraz Elżbieta Wojsa /TPŁ/. Ponowiona została oferta współpracy z TPŁ. Podczas spotkania odbyła się prelekcja prezesa TPŁ Ryszarda Bonisławskiego na temat historii Łodzi. Z Zarządu TPŁ, poza wymienionymi wyżej, w spotkaniu uczestniczyli: Anna Nuc, Elżbieta Malińska, Janina Mitek.
  Organizatorem spotkania z Zarządu TPŁ była Barbara Cygan.

 4. Udział w uroczystościach jubileuszowych i innych

  29.04.2016r. – udział przewodniczącej sekcji szkolnej Janiny Mitek w uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w SP nr 11 w Łodzi
  22.09.2016r. – delegacja TPŁ w składzie: Anna Nuc, Janina Mitek, Marek Kołacz uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Zygmuntowi Lorentzowi w Zespole Szkół ZNP w Łodzi. Szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia.
  01.10.2016r. – udział prezesa TPŁ Ryszarda Bonisławskiego w uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Liceum Salezjańskiego w Łodzi.
  12.10.2016 r. - prezes TPŁ Ryszard Bonisławski oprowadzał wycieczkę uczniów ze szkolnego koła TPŁ / SP nr 51 w Łodzi/ po polskim parlamencie w Warszawie.
  10.11.2016r. - udział przewodniczącej sekcji szkolnej Janiny Mitek w uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Niepodległości w SP nr 11 w Łodzi.
  23.11.2016 r.- Elżbieta Wojsa prowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi na temat działalności TPŁ. Uczyła uczniów piosenki „Kiedy rebe się śmieje”.
  06.12.2016 r. - udział przedstawicieli TPŁ: Janiny Mitek i Elżbiety Wojsy w uroczystości wręczenia legitymacji TPŁ dzieciom i opiekunom z Niepublicznego Przedszkola Pomarańczowego przy ul. Wróblewskiego w Łodzi. Odbyła się również prelekcja na temat „Łodzi Bajkowej” zaprezentowana przez przewodnika łódzkiego.

 5. Szkolne koła TPŁ

  W 2016 r. szkolne koła TPŁ działały w 5 łódzkich szkołach i 1 przedszkolu. Szkoły: SP nr 11 – 10 uczniów +opiekun, SP nr 19 – 21 uczniów + opiekun, SP nr 91 - 12 uczniów + opiekun, SP nr 51 – 20 uczniów + opiekun, Gimnazjum Nr 14 - 29 uczniów + opiekun. Przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowe – 42 członków. Razem w szkolnych kołach TPŁ pracowało 139 dzieci przedszkolnych, uczniów i opiekunów.

 6. TPŁ objęło patronatem projekt edukacyjny”Historia Łodzi z LEGO zbudowana”

  prowadzony we współpracy z TPŁ przez GALILEO. Pilotażowe warsztaty w czerwcu 2016 r. to dwa tematy adresowane do uczniów szkół podstawowych : „Lokomotywą w świat LEGO” - dla klas I-III oraz „Rajmund Rembieliński i początki Łodzi przemysłowej” – kl. IV-VI. Miejsce realizacji -pracownia Galileo w CH-R Sukcesja ul. al. Politechniki 15. Szkolne koła TPŁ - rabat 10 %.

Przewodnicząca sekcji szkolnej TPŁ Janina Mitek

Sekcja turystyczna

Podstawową działalnością Sekcji Turystycznej TPŁ są spacery po Łodzi organizowane w każdą zwykłą sobotę roku oraz w niektóre niedziele. Spacery przyczyniają się do popularyzacji miasta wśród jego mieszkańców, uczą historii, budzą zaciekawienie problemami Łodzi, kształtują postawę lokalnego patriotyzmu, zapoznają z topografią miasta, umożliwiają dotarcie do i poznanie mniej znanych miejsc i zabytków.

W 2016 roku odbyło się 47 spacerów, w których wzięło udział 2291 osób. Spacery prowadziły Marta Domańska i Leokadia Zawadzka. Dokumentację fotograficzną ze spacerów prowadzili: członkowie TPŁ Krzysztof Domański i Leokadia Zawadzka oraz uczestnicy spaceru.

Pomiędzy uczestników spacerów rozprowadzane były programy spacerów. Pieczę nad programami spacerów sprawował Krzysztof Domański. Programy sporządzała Marta Domańska.

Na spacerach zbierane były składki członkowskie. Składki zapłaciło 31 osób, w tym 13 zapisało się do TPŁ. Łącznie do kasy Towarzystwa wpłacono 675 zł. Sprawami finansowymi na spacerach zajmował się Krzysztof Domański.

W ramach akcji „Maluchy poznają Łódź” odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział 98 osób, w tym 41 dzieci. Spotkania prowadziła Marta Domańska. Dokumentację fotograficzną ze spotkań prowadził członek TPŁ Krzysztof Domański.

W ramach akcji „Szczególne spacery po Łodzi” odbyło się 6 spacerów, w których wzięło udział 237 osób. Spacery prowadziła Marta Domańska. Dokumentację fotograficzną ze spotkań prowadził członek TPŁ Krzysztof Domański.

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w projekcie „Pociągiem w łódzkie 2016” odbyło się 7 wycieczek (rowerowych i pieszych), w których wzięło udział około 1100 osób. Z ramienia TPŁ osobami odpowiedzialnymi byli Dariusz Chwalborski i Patrycja Czudak.

Ponadto sekcja turystyczna zorganizowała:

oraz współorganizowała wspólnie z kołem PTTK:

Osobą odpowiedzialną za wyżej wymienione wydarzenia z ramienia TPŁ był Dariusz Chwalborski.

Ponadto Bartosz Mielniczek poprowadził wykład o Łodzi w VIII LO, w którym wzięło udział 30 osób.

Prezes TPŁ Ryszard Bonisławski w ramach Kolorowej Tolerancji poprowadził spacer, w którym wzięło udział 65 osób.

W okresie wakacyjnym w ramach Festiwalu Kolory Polski odbyło się 11 wycieczek, w których wzięły udział 414 osoby. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia TPŁ byli Dariusz Chwalborski i Elżbieta Malińska.

Sekcja Turystyczna odpowiedzialna była za organizację kursu przewodnickiego. Kurs dla kandydatów na przewodników terenowych po województwie łódzkim i miejski po Łodzi. Zakończony egzaminem. Zaświadczenia informujące o ukończeniu kursu otrzymało 33 osób. 17 uczniów liceum oraz 16 osób dorosłych. Do egzaminu nie podeszła jedna osoba z grupy dorosłych i nie zdało lub nie podeszło do którejś z części egzaminu 4 uczniów. Dodatkowo do egzaminu eksternistycznie podeszło 3 przewodników posiadająca już jakąś część uprawnień przewodnickich. Dwie osoby zdawały uprawnienia terenowe, jedna miejskie. Egzamin zakończył się dla nich pozytywnie.

Łącznie Sekcja Turystyczna zorganizowała 81 wydarzeń turystycznych, w których wzięło udział około 4231 osób.

Opracowała Przewodnicząca Sekcji Turystycznej Marta Domańska

Sekcja imprezowo- teatralna

Corocznie organizatorami Międzyszkolnej Sesji z cyklu „Młodzi łodzianie promują swoje miasto” są TPŁ i XXVI LO im. B. Prusa. 9.II. odbyła się XIV sesja na temat „ Kolej w Łodzi”. W sesji wzięli udział uczniowie: Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych Nr 5 kształcący się w zawodzie technika transportu kolejowego oraz uczniowie XXI LO. Zaprezentowano albumy, zaproszenia do podróży, fotografie „ łódzkie dworce” oraz prezentacje dotyczące spraw kolejnictwa w Łodzi i okolicach. O historii łódzkiej kolei opowiadała PatrycjaPublikacje Czudak- członek Zarządu TPŁ i przewodnik PTTK. W sesji brało udział 90 osób.
Z ramienia TPŁ organizatorem sesji była Jadwiga Kolanek.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wspólnie z Wydziałem Kultury UMŁ zorganizowana została uroczystość pod pomnikiem Leona Schillera ( 29 .III. 2016r.). Odczytane zostało orędzie z okazji MDT a profesor Anna Kuligowska - Korzeniewska zapoznała uczestników z dziejami łódzkiego teatru. Przedstawiciele łódzkich instytucji kulturalnych i TPŁ złożyli kwiaty pod pomnikiem. Uczestniczyło około 200 osób.
Z ramienia TPŁ organizatorem była Jadwiga Kolanek.

7.XI. 2016r. odbył się wieczór poświęcony pamięci łodzian zmarłych w latach 2014-2016 i zostali w naszej pamięci. Wieczór zorganizowano przy współpracy z Klubem Nauczyciela i XXI LO. Uroczystość prowadził prezes TPŁ Ryszard Bonisławski, oraz członkini Zarządu TPŁ
- J. Kolanek- odpowiedzialna za organizację imprezy.

Anna Nuc brała udział w pracach jury Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji im. Karola Wojtyły.

Członkowie Zarządu brali udział w spotkaniach organizowanych przez PTTK, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Klub Nauczyciela.

Wiceprezes Elżbieta Koncewicz i Patrycja Czudak uczestniczyły w uroczystości 593 rocznicy nadania praw miejskich Łodzi na Starym Mieście, złożyły kwiaty.

Janina Mitek, Anna Nuc i Marek Kołacz brali udział w odsłonięciu tablicy poświęconej Zygmuntowi Lorentzowi.

Jak co roku członkowie Zarządu TPŁ zapalili znicze na grobach zmarłych członków Zarządu TPŁ i osób związanych z naszym Stowarzyszeniem.

TPŁ posiada stronę internetową (www.tplodzi.eu) prowadzoną przez Przewodniczącą Sekcji Turystycznej Martę Domańską. Ponadto Towarzystwo posiada swój profil na portalu społecznościowym Facebook, który obsługują Marta Domańska i Ryszard Bonisławski.

Opracowała Elżbieta Koncewicz

herb
Sprawozdania z lat ubiegłych:
sprawozdane z 2016 roku

2016r.


sprawozdane z 2014 roku

2014r.


sprawozdane z 2012 roku

2012r.


sprawozdane z 2013 roku

2013r.


sprawozdane z 2011 roku

2011r.


sprawozdane z 2010 roku

2010r.


sprawozdane z 2009 roku

2009r.


sprawozdane z 2008 roku

2008r.


sprawozdane z 2007 roku

2007r.


sprawozdane z 2006 roku

2006r.

do góry strony

Zespół autorów tekstów i zdjęć chyba, że podpisane inaczej:
Marta Domańska, Marek Kołacz, Leokadia Zawadzka, Piotr Domański
Barbara Garuska,Tomasz Garuski, Katarzyna Wiśniewska
(wykorzystano również materiały archiwalne oraz będące w domenie publicznej) paw_mak © aktualizowana dnia: